BUTLER GROUP OF ATTORNEYS


SPESIALIS VELDE

Ons firma bestaan vanaf 2005 en het handel gedryf met kantore in Potchefstroom, met die naam Botha De Wet & Rood (Potchefstroom) Ingelyf. Conrad Butler het voornoemde firma bestuur as direkteur vanaf sy stigting en van daar die nuwe naam daarvan.

Tot en met 2012 het ons firma slegs gefokus op Eiendomsreg, maar as gevolg van leemte in ons mark en behoefte na regsfirma wat meer diverse diens lewer, het ons in 2013 uitgebrei deur die byvoeging van personeel ten einde nou groter verskeidenheid dienste aan kliënte te lewer.

Ons firma streef om lang termyn verhoudinge te bou met ons kliënte deur middel van spoedige, professionele en effektiewe dienslewering.

Ons behaal hierdie doelwit deur persoonlike aandag, die nuutste tegnologie en gereelde insiggewende verslagdoening.

Ons glo dat die enigste wyse om van ons kompetisie te onderskei, is om die ekstra myl vir ons kliënte te stap en om altyd bereid te wees om daardie bietjie ekstra te doen, self al word dit nie verwag nie.

Eiendomsreg

Ons firma het sy bestaan en volgehoue groei te danke aan Eiendomsreg en was dit tot en met 2012 ons uitsluitlike spesialisveld. Behalwe vir die normale transporte (registrasie van voltitel erwe, deeltitel eenhede, plase, kleinhoewes ensovoorts) en verbande wat ons firma op daaglikse basis vir afgelope 9 jaar hanteer, spesialiseer ons ook in:

• Voltitelontwikkeling.

• Deeltitelontwikkeling.

• Dorpstigting.

• Onderverdeling en konsolidasie.

• Finansiering van transaksies.

• Opstel en wysiging van Kontrakte.

Ons firma beskik oor menigte tevrede kliënte, kommersiële kliënte en ontwikkelaars, wat dien as verwysing van ons dienslewering. Ons is trots op die feit dat ons gerat is om toe te sien het tot die samestelling van komplekse transaksies en wat ly tot die sluiting van kontrakte, deur die toepassing van ondervinding en spesialis kennis. Die volgende lede van ons Professionele Span en hul Personeel sien toe tot die spesialis veld: Conrad Butler en Marnus Pretorius.

Erfreg

Erfreg omvat onder andere die volgende dienste:

• Boedelbeplanning

• Opstel en wysiging van Testamente

• Boedelbereddering na afsterwe

• Eksekuteursdienste

• Bestuur en Administrasie van Trusts [Testamenter (mortis causa) of tussen lewendes (inter vivos)] Boedelbeplanning en behoorlike testament is van kardinale belang, aangesien dit verreikende gevolge en finansiële implikasies vir gesinne, families en erfgename kan inhou. Dit is daarom belangrik dat beide deur spesialis met ervaring verrig moet word. Boedelbereddering is sensitiewe aangeleentheid wat persoonlik hanteer moet word, met die oorlewendes se emosionele welstand as fokuspunt. Volgens ons is persoonlike aandag die wagwoord en beskik groot instellings nie oor hierdie vaardigheid nie. Ons firma is bereid om kliënte by te staan waar ons nie toegesien het tot die opstel van testament nie of waar ons firma nie benoem is as eksekuteur in boedel nie. Trustbestuur word wetlik vereis en aangesien dit uitdagende en ingewikkelde proses is, bied ons firma hierdie diens aan kliënte. Die volgende lede van ons Professionele Span en hul Personeel sien toe tot die spesialis veld: Daniël Richards en Jan du Toit.

Arbeidsreg

Arbeidsreg omvat onder andere die volgende dienste:

• CCMA sake

• Arbeidshof sake

• Werkgewersorganisasie

• Dissiplinêre Prosedures en Verhore CCMA (verskyningsbevoegdheid) Arbeidshof (verskyningsbevoegdheid) Werkgewersorganisasie (De Witt) Dissiplinêre Prosedures en Verhore moet streng volgens wetlike vereistes verrig word, ten einde geldig en afdwingbaar te wees. Ons firma beskik oor genoemsame kennis en ondervinding om te verseker dat dit effektief toegepas word. Die volgende lede van ons Professionele Span en hul Personeel sien toe tot die spesialis veld: Daniël Richards en De Witt Kotze.

Kommersiëlereg

Kommersiëlereg omvat onder andere die volgende dienste:

• Oprigting, wysiging, omskakeling, bestuur en administrasie van Maatskappye, Beslote Korporasies, Trusts ensovoorts.

• Onderhandeling en strukturering van transaksies ten einde tot die opstel of wysiging van ooreenkoms te ly.

• Likwidasie en administrasie (“Business Rescue”).

• Kontrakte: Koop, huur, gebruik ensovoorts. Die volgende lede van ons Professionele Span en hul Personeel sien toe tot die spesialis veld: Conrad Butler en Daniël Richards.

Skuldinvordering

omvat onder andere die volgende dienste:

• Telefoonoproepe, waarskuwingsskrywes, eposse en sms’e. • Skulderkennings, afbetalingsooreenkomste en toestemmings tot vonnis en eksekusie stappe. • Dagvaarding, vonnis, eksekusie stappe, skuldbeslagbevele, salarisbeslagbevele en hof ondervragings. Ons glo skuldinvordering moet spoedig en doeltreffend beoefen word, met positiewe resultate as hoofdoel. (nadat die klomp hier aangesluit het / deel van ons span geword het, kan ons hierdie diens lewer/beste tegnologie en programme en metodes) Die volgende lede van ons Professionele Span en hul Personeel sien toe tot die spesialis veld: Ntshiwa Mohapi en Daniël Richards.

Familiereg

Familiereg omvat onder andere die volgende dienste:

• Egskeidings

• Beskerming Hofbevele

• Kinderreg en Gesinsgeweld

• Teistering Hofbevele

Alle fasette van Familiereg is hoogs sensitief van aard en ons glo dit moet op persoonlike vlak hanteer word deur deskundige, ten einde dit so spoedig moontlik op te los en af te handel. Aangesien ons Professionele Span almal gesin- en familie georiënteerd is, het ons begrip vir ons kliënte se situasies en hulle behoefte om aangeleentheid spoedig en doeltreffend af te handel. Die volgende lede van ons Professionele Span en hul Personeel sien toe tot die spesialis veld: Ntshiwa Mohapi en Daniël Richards.

Litigasie

Litigasie omvat onder andere die volgende dienste in Hoër- en Landroshowe:

• Dagvaardings

• Aansoeke

• Hofbevele

• Vonnis en Eksekusie stappe

• Baljuveilings

Ons besef dat tyd die wagwoord by Litigasie is. Hoe langer aangeleentheid sloer, hoe groter is die finansiële verlies of skade. Ons beskik oor genoegsame ondervinding en kennis om die stryd namens kliënte te veg, en getuig ons sukses verhale hiervan. Die volgende lede van ons Professionele Span en hul Personeel sien toe tot die spesialis veld: Ntshiwa Mohapi en Daniël Richards.

Our Location

2 BREMNER STREET BAILLIEPARK POTCHEFSTROOM

Our Team

Conrad Butler

Conrad Butler

Direkteur
Eiendomsreg, Aktevervaardiging en Kommersiëlereg wat met Eiendomsreg verband hou

Contact Us

Send Message
Sending Message...
;